Aanmelden als lid

Aanmelden lidmaatschap P[C]N

BEDRIJFSGEGEVENS
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Gebruik opmaak: 9999 ZZ
Ongeldige invoer
Invalid Input
Ongeldige invoer
Gebruik opmaak: 9999 ZZ
Invalid Input
Ongeldige invoer
Vul een juist e-mail adres in.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
CONTACTPERSOON
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Het e-mailadres komt niet overeen
BETALINGSGEGEVENS
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
ONDERTEKENEN EN VERZENDEN
Het bestuur beoordeelt de lidmaatschapsaanvragen. Nadat het bestuur positief over uw aanvraag heeft besloten, ontvangt u uw lidmaatschapsnummer. Uw lidmaatschap gaat in zodra wij de contributie hebben ontvangen.
Met het verzenden van dit formulier verklaart u:
√ kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met:
● betaling van het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde contributiebedrag.
● de betalingstermijnen zoals vastgelegd in artikel 6 sub 9 van de verenigingsstatuten P[C]N:
betaling jaarcontributie in één keer: bij voorkeur vóór 1 januari, uiterlijk 31 maart.
betaling jaarcontributie per kwartaal: vóór 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
bij betaling per kwartaal kan een ander contributiebedrag gelden.
● de mogelijkheid van het bestuur om de contributie per jaar opnieuw vast te stellen.
● de afspraak dat ieder lid zelf zorgt voor het tijdig betalen van de contributie op het op de website vermelde rekeningnummer en onder vermelding van het lidmaatschapsnummer.
√ gerechtigd te zijn om namens de door u aangegeven zaak het lidmaatschap en de bijbehorende betalingsverplichtingen aan te gaan,
√ zich te kunnen vinden in en zich te confirmeren aan de visie van P[C]N zoals verwoord op de website.
√ de gevraagde gegevens naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.
U kunt de aanmelding alleen versturen indien u akkoord gaat!
Dit formulier is ingezonden en getekend door:
Ongeldige invoer
Vul een juist e-mail adres in.
U ontvangt een kopie op bovenstaand e-mailadres.
Ongeldige invoer
Vink aan a.u.b.