Nr. 423
BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2018

Op 6 juli 2018 hebben wij uw Kamer de reactie gestuurd op het advies van de AdviescommissieExperiment gesloten coffeeshopketen (Kamerstuk 24 077, nr. 422). We hebben daarbij aangegeven dat we uw Kamer blijven informeren over het verdereverloop van het experiment.

Zoals wij in de brief van 6 juli hebben aangekondigd, is de algemene maatregel vanbestuur ter uitwerking van het voorstel van wet experiment gesloten coffeeshopketen – het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen geheten – begin november in internetconsultatiegegaan. De termijn waarbinnen belangstellenden daarop kunnen reageren, is zes weken.Tegelijkertijd is het ontwerpbesluit voor advies aangeboden aan de Vereniging vanNederlandse Gemeenten, het College van procureurs-generaal, de Raad voor de rechtspraak,de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de nationale politie, de Autoriteit persoonsgegevens,de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Bij haar instelling is de adviescommissie gevraagd in een tweede advies aanbevelingente doen over welke gemeenten in aanmerking zouden dienen te komen voor deelname aanhet experiment. De verwachting was toen dat gemeenten zich op basis van de consultatieversievan het hierboven aangehaalde ontwerpbesluit zouden kunnen aanmelden en dat de commissienog dit jaar het tweede advies kon uitbrengen. Op basis van de gesprekken met partijendenken wij dat het juiste moment voor aanmelding het tijdstip is waarop het wetsvoorsteldoor de Tweede Kamer is aangenomen en het ontwerpbesluit bij het parlement is voorgehangen.Op dat tijdstip bestaat er voor gemeenten voldoende duidelijkheid over de invullingen kaders van het experiment en zijn zij in staat om gefundeerd een beslissing tenemen over hun deelname aan het experiment en die aan ons kenbaar te maken. Naar verwachtingkan de adviescommissie vervolgens in het tweede kwartaal van 2019 over deelnemendegemeenten advies uitbrengen. Dit is gebaseerd op de aanname dat het ontwerpbesluitmedio het eerste kwartaal van 2019 bij uw Kamer en de Eerste Kamer wordt voorgehangen.Daarna zullen wij, met inachtneming van het definitieve standpunt van gemeenten overdeelname en met inachtneming van het advies van de adviescommissie hierover, de gemeentenaanwijzen en er voor zorgen dat zij in het ontwerpbesluit worden opgenomen. Vervolgenswordt het ontwerpbesluit voor advies voorgelegd aan de Afdeling advisering van deRaad van State.

De verwachte datum voor inwerkingtreding van zowel de wet als het besluit is medeafhankelijk van de parlementaire behandeling. Wanneer deze in werking zijn getreden,vangt de voorbereidingsfase van het experiment aan. Gedurende deze fase vindt de selectieprocedurevan de telers plaats en kunnen alle deelnemers zich voorbereiden. De verwachting isdat deze voorbereidingsfase ten minste één jaar duurt. Daarna kan de experimenteerfasestarten.

Tot slot kunnen wij u informeren dat uw Kamer op korte termijn de nota naar aanleidingvan het verslag en de nota van wijziging bij het wetsvoorstel van ons zult ontvangen. Wij hopen dat uw Kamer spoedig daarna het wetsvoorstelplenair kan behandelen.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Medische Zorg,
B.J. Bruins